20.11.2008

КРИБ предложи Антикризисен план за България

Председателят на КРИБ г-н Иво Прокопиев представи предложение на КРИБ за Антикризисен план за България по време на  Общото събрание на членовете на КРИБ, което се проведе на 25 ноември 2008 г. Идеите и мерките, залегнали в Антикризисния план, бяха генерирани на голяма кръгла маса на КРИБ, проведена на 20 ноември 2008 г., в която взеха участие над сто представители на компаниите – членки.

Според Антикризисния план, предложен от КРИБ, България може да посрещне предизвикателствата на кризата като запази своята финансова и макроикономическа стабилност. Антикризисният план формулира ключови мерки, чрез които може да бъде преодоляно задълбочаването на ликвидната криза и кризата на доверие, да бъде усъвършенствана данъчната система, да бъде повишена гъвкавостта на фирмите в реалния сектор, да бъде подобрен бизнес климатът с цел привличане на качествени чуждестранни инвестиции, да бъде решен проблемът с междуфирмената задлъжнялост и да започне реалното усвояване на европейските фондове като основен източник на ликвидност при кризата.

В социалната сфера КРИБ не желае работниците и служителите да понесат най-крайните последствия от кризата, поради което предлага план за избягване на висока и трайна безработица. Предложени са конкретни мерки в някои ключови сектори, които ще бъдат най-сериозно засегнати, като строителство, текстилна промишленост, недвижими имоти, туризъм.

След обсъждането и приемането на Антикризисния план, общото събрание прие отчет на Управителния съвет за дейността на КРИБ за периода октомври 2007-октомври 2008 г., отчет на Контролния съвет на КРИБ и финансов отчет на КРИБ за периода октомври 2007-октомври 2008 г. Одобрени бяха проект на бюджет на КРИБ за 2009 г. и промени в Устава. С тайно гласуване бяха направени промени в състава на Управителния и Контролния съвет.