11.12.2019

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда

На 10 декември 2019 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе пресконференция във връзка със стартиралия на 1-ви октомври 2019 г. проект на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ Гласът на българския бизнес“ с наименование: „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“, договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“ и ще се изпълнява в рамките на 3 години.

Основен партньор по проекта е КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, АЗ, АИКБ и БТПП.

„Обикновено заподозрените в конфликти – синдикати и работодатели, си подават ръка. Заедно вървим напред, за да може Брутният вътрешен продукт да расте с темповете, които правителството, заедно с нашето съдействие, е заложило“, обясни на специалната пресконференция Евгений Иванов – изпълнителен директор на КРИБ и ръководител на проекта. Той посочи, че ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите и именно за това дейностите по проекта са насочени към него. Основна цел на проекта е да спомогне за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. „Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-високо професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя“, подчерта г-н Иванов.

От КНСБ определиха проекта като „много полезен“ за бизнеса и работниците. „Очевидно е, че той цели да повиши знанията, уменията и възможностите на хората на труда. Дефицитът на работна ръка е безспорен. По наше мнение бизнесът добре се ориентира в тази обстановка“, смята Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ.

Подкрепа за дейностите изразиха и от Министерството на труда и социалната политика. „Това е удар право в десетката“, заяви Петър Начев, директор на Дирекция „Жизнено равнище, социална политика и социални инвестиции“. Според него интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентен.

Гости на пресконференцията бяха и Тодор Цацов и Красимира Иванова – представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и Росица Стелиянова от АИКБ.