09.04.2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КРИБ – П О К А Н А

Управителният съвет на работодателската организация „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес“ на основание чл. 20.2 от Устава                                              

СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

на 11 април 2019 година, от 14:00 часа, в гр. София,  „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на работодателската организация през 2018 г.;

2. Доклад на Контролния съвет за 2018 г.;

3. Финансов отчет за 2018 г. и одобряване на проект на бюджет за 2019 г.;

4. Разни.

 

Регистрацията на делегатите ще започне в 13.00 ч. на обявената дата. На основание чл. 21.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще е законно, независимо от броя на явилите се членове.