01.02.2016

Общото събрание на КРИБ ще се проведе на 9 февруари 2016 г.

Уважаеми членове на КРИБ,

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – „Гласът на българския бизнес” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на  9 февруари 2016 г., от 16.30 ч. в гр. София, Хотел „Маринела”, зала „София Гранд”.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на КРИБ за периода октомври 2014 – декември 2015 г.;

2. Финансов отчет за периода октомври 2014 – декември 2015 г. и приемане на проект на бюджет за 2016 г.;

3. Отчет на Контролния съвет за периода октомври 2014 – декември 2015 г.;

4. Промени в Устава на сдружението;

5. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет на сдружението;

6. Разни.

Регистрацията на явилите се делегати ще започне в 15.30 ч. на обявената дата. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе един час по-късно – от 17.30 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Поканата за Общото събрание е поставена на видно място в офиса на КРИБ на ул. “Хан Аспарух” №8 и е публикувана в бр. 101 на „Държавен вестник” от 22.12.2015 г.

Очакваме Вашите потвърждения на тел. 981 91 69, 981 95 64 и е-mail: office@ceibg.bg.

 

С уважение,

Евгений Иванов

Изпълнителен директор и

Член на УС на КРИБ