03.04.2020

Позиция на КРИБ в подкрепа на предложението на Български фармацевтичен съюз за временно въвеждане на генерично заместване на лекарствени продукти

Становището на КРИБ за генерична замяна по време на извънредното положение е единствено в полза на пациентите и с дълбоко уважение към благородната професия на лекарите и всички здравни специалисти. Водени от това уважение и към професията на фармацевтите, подкрепихме предложението на Български фармацевтичен съюз за временно въвеждане на генерично заместване на лекарствени продукти.

Предложението за въвеждане на временна мярка по време на извънредното положение е при изрично съгласие на пациента в случай на липсващ продукт в аптеката, магистър-фармацевта да осъществи замяна на предписан от лекар лекарствен продукт с друг лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, без промяна на предписаната лекарствена форма и количество дозова единица.  Генеричната замяна е за всички лекарствени продукти, които не се заплащат от НЗОК.

В усложнените условия на извънредна ситуация, аптеките не могат да имат влияние върху наличността на всички лекарствени продукти. Цялата верига на снабдяване с лекарства – търговци на едро и производители, се сблъсква с различни предизвикателства с доставките на лекарствени продукти на национално, европейско и глобално ниво. Включително поради липса на определени суровини за производство, затруднено преминаване през граничен контрол и други наложени, ограничителни мерки от всички страни срещу разпространението на COVID19.

В допълнение достъпът на пациентите до медицински специалисти е изключително затруднен заради мерките за ограничаване разпространението на COVID19. С предложеното генерично заместване се избягват допълнителни посещения на пациентите до аптеките или до предписващия лекар. Така се ограничава риска от заразяване, както на лекарите и фармацевтите, така и на пациентите.

Навсякъде в Европа генеричните лекарствени продукти са разпознати като средство за по-ефективно разходване на държавните бюджети за лекарствена терапия. Генеричните лекарства са с доказана терапевтична ефективност, налични са на достъпни цени и са популярна мярка в страните членки за генериране на спестявания, както за здравните бюджети така и за разходите покривани от пациентите.

България, заедно с Малта и Австрия е една от трите държави членки, в които липсва възможност за генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарствени продукти. Останалите държави членки са въвели законодателство, приемащо различни форми на генерично предписване и/или заместване при отпускане на лекарствени продукти.

Секторът на Здравеопазване е силно регулиран, със стриктен държавен контрол и с много интензивна конкуренция, което не позволява отделна икономическа структура да упражнява неконкурентно влияние. В доказателство са редица анализи осъществявани от страна на анти-монополния орган у нас, които отчитат доброто ниво на конкуренция в сектора, както и липсата на негативни за конкуренцията влияния от страна на интегрираните, вертикални структури.

Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България е припозната чрез своята мисия, която защитава свободната конкурентна среда у нас. В извънредните условия, в които натискът върху цялата икономика, както и върху здравната система в България е изключително голям, не следва да забравяме най-важния ресурс на държавата – хората, служителите, пациентите. Всички компании създаващи БВП днес в условия на нарастващи икономически предизвикателства, следва да полагат грижа за своите служители, включително чрез улесняване на достъпа им до здравни услуги и качествена терапия. Затова призоваваме всички в тази ситуация да мислим преди всичко за хората, за пациентите.