26.04.2011

Предложение на КРИБ за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Предложението цели създаване на обективни и безпристрастни критерии за представителност на организациите на работодателите, които да гарантират значимост и социален мандат на участниците в тристранния диалог, в съответствие с препоръките на Европейската комисия в областта на социалния диалог.

Предвид това, че с предлаганите критерии работодателските организации доказват своята национална представителност в проекта на ЗИД на КТ се предвижда въвеждане на количествени критерии, които отразяват техния принос в икономиката на страната, чрез доказване на участието им във формирането на БВП, както и обхвата на трудова заетост сред членския им състав.

За да се гарантира ясният социален профил на организацията като участник в тристранния диалог, се предвижда отчитането не само на представителност на организацията по сектори и териториален обхват, но се въвежда и принципът на независимост на организацията и преди всичко неговото финансово измерение, тъй като само една финансово независима организация може да бъде автентичен и реално независим представител на интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт. Предлаганият измерител на финансовата независимост на организацията е приходът й от членски внос. За истинско национално представителство е необходим достатъчно сериозен обем на приходи от членски внос, които да гарантират устойчивост на организацията и възможност да се покриват разходите за възнаграждения на наетия персонал, наеми, дейности в страната и зад граница. Чрез заплащане на членския внос фирмите – членове демонстрират също така и съпричастност и подкрепа към организацията, в която членуват. По този начин се елиминира и възможността за фиктивно членство.

С проектозакона се въвежда и допълнителен критерий, съгласно който работодателските организации не следва да извършват други дейности, изрично възложени само на една от тях със закон или с нормативен акт.

С цел гарантиране на обективност при определяне на представителността на работодателските организации се предвижда  да се изисква изрично упълномощаване за представителност в системата на тристранното сътрудничество, когато работодател членува в две или повече организации, както и когато браншова структура на работодателите членува в две или повече национални организации на работодателите.

Като се отчитат специфичните характеристики на организациите на работодателите и с  цел запазване представителността на малките и средни предприятия, проектът предвижда запазване определянето числения състав на съответната организация по единия от алтернативните критерии, а именно: организацията да има най-малко 750 членове, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети по трудов договор, и общо не по-малко от 15 000 работници и служители във всички членове на организацията и се предлага значително завишение на втория критерий при определяне числения състав на организацията от 30 000 на 250 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация.

Държавата е участник в тристранния диалог и като работодател в публичния сектор. По тази причина се предлага в представителството на работодателските организации да не се отчитат членовете с над 50 на сто държавно или общинско участие. Техните интереси се представляват от държавата като техен принципал.

Конкретните предложения се свеждат до:

§ 1. Член 35 се изменя така:

"Чл. 35. (1) За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания:

1. има най-малко:

а) 750 членове, всеки от които има не по-малко от 10 души работници и служители, наети по трудов договор, и общо не по-малко от 15 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или

б) 250 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;

2. има организации на работодателите в повече от една пета от отраслите, определени от Министерския съвет в съответствие с Класификацията на  икономическите дейности, с не по-малко от 10 членове;

3. има местни органи в повече от една пета от общините в страната и национален ръководен орган;

4. има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал.1 най-малко две години преди подаването на искането за признаване на представителност;

5. не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт;

6. докаже, че има принос в създаването на БВП на страната не по-малко от 33 на сто;

7. докаже, че за всяка от последните три финансови години размерът на приходите от членски внос е не по-малко от 500 000 лв.;

8. при установяване на критериите за представителност не се отчитат членовете с над 50 на сто държавно или общинско участие.

(2) В случаите, когато един работодател членува в две или повече организации на работодателите, при установяване на членския състав с оглед наличието на критериите за представителност по ал. 1, т. 1, той се включва в списъка на тази организация, на която е дал изрично пълномощно да го представлява.

(3) В случаите, когато една отраслова организация на работодателите членува в две или повече организации на работодателите, при установяване на членския състав по ал. 1, т. 2 с оглед наличието на критериите за представителност, тя се включва в списъка на тази организация, на която е дала изрично пълномощно да я представлява."