18.03.2015

Позиция на КРИБ, относно предложения на национално представителните работодателски организации за развитие на пенсионната система, за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите

""""""""
           АИКБ                       БСК                           БТПП                                    КРИБ

Предложения на Национално представителните работодателски организации

за развитие на пенсионната система, за финансова устойчивост, намаляване на злоупотребите и адекватен размер на пенсиите

Национално представителните работодателски организации декларират подкрепа за следните основни предложения:

Запазване на тристълбовия модел на пенсионно осигурителната система.

Разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане. На тази основа осигурителната система окончателно и до край да се „почисти ’’.

Радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността с цел предотвратяване на злоупотребите и ограничаване на дефицита във фондовете на ДОО.

Нарастване с по 6 м. годишно на възрастта за пенсиониране за III категория труд за двата пола до 65 г. и на осигурителния стаж до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

Приходите и разходите за осигурените лица по чл.69 да се обособят в отделен фонд на ДОО.

Отмяна на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория труд.

На основата на решение по тези предложения да се извършат необходимите актюерски разчети и се пристъпи към осъществяване на следващите допълнителни стъпки:

1. Промяна на разпределението на 50/50 между осигурител и осигурени лица и запазване на действащите размери на осигурителните вноски на основата на последваща оценка на въздействие при възприемане на предложенията на НПРО.

2. Минималният осигурителен доход за земеделските производители постепенно да се изравни с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

3. В разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване да бъде уредено осигуряването на всички лица, работещи по трудово правоотношение.

4. Да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

5. Да се преустанови въведеното като антикризисна, временна мярка задължение на работодателите да заплащат първите 3 дни болничен на работника (чл. 40, ал. 5 от КСО) и да се възстанови предишното положение.

6. НПРО не подкрепят предложението за удвояване на давностния срок по чл. 109 от ДОПК (относим към данъчни задължения) като се изключи приложението на ал. 1 по отношение образуването на производствата за установяване на публични вземания за осигурителни вноски.

7. НПРО не подкрепят предложението да се възстанови разпоредбата на ал. 3 в чл. 355 от КСО, съгласно която длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв. В ал. 1 от цитираната разпоредба следва да се възстанови и отговорността за лицата при неспазване на разпоредбата на чл. 7 от КСО, определяща реда за внасяне на осигурителните вноски.

8. НПРО предлагат отмяна на въведената наказателна отговорност за длъжностни лица, които избягват установяването или плащането на задължителни осигурителни вноски и ще инициират стъпки за сезиране на Конституционния съд от правоимащите лица и институции.

9. Ограничаване полагането на труд до изискуемия минимален стаж за професии с висок риск за I –ва и отмяна на условията за пенсиониране за II категория труд.

10. Да се въведе социално-медицинска оценка за лицата, които са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, с оглед ползване на права по други нормативни актове.

11. Да се оптимизира капацитетът на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК и НЕЛК), да се повиши ефективността, ефикасността на структурата, функциите, ведомствената принадлежност на контрола, като се използва опита и преобладаващата практика в ЕС.

12. Индивидуалният коефициент по чл. 70 на КСО да се определя като средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти.

13. Отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент, на един по-късен етап и то само за новоотпуснатите пенсии.

14. НПРО не подкрепя предложението за въвеждане за ежегодно служебно преизчисляване на пенсиите за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, като следва да се да се запази действащия режим – по инициатива на лицето.

15. Да отпадне възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание.

16. Подкрепят се мерките, които предвиждат изплащане на „коледни“ и „великденски“ добавки на пенсионерите, като не се урежда изрично задължение в КСО и се прилага при текущо преизпълнение на държавния бюджет.

17. НПРО подкрепят повишаване на тавана за максимален размер на получаваните една или повече пенсии от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход от 2016г.

18. При определяне размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест и на паричното обезщетение за бременност и раждане да отпадне условието, съгласно което дневното парично обезщетение не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

19. Задължително да се въведе изискване на минимална възраст за всички кадрови военнослужещи и държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони, като се приложи диференциран подход в зависимост от степента на сложност, риск на положения труд, звание и длъжност където е приложимо.

20. НПРО предлагат индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход през две години с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година (пример – първа индексация през 2017г. с коефициент от 2015г., втора индексация през 2019г. с коефициент от 2017 г. и т.н.).

21. НПРО подкрепят въвеждане на избор на лицата между две схеми за придобиване право на обезщетение за безработица, независимо от избрания вариант:

– придобиване на право на обезщетение при досегашните условия;

– лицето да придобива право на парично обезщетение за безработица, ако за него са внесени или са дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 24 или 36 месеца преди прекратяване на осигуряването. Ако лицето избере този вариант, размерът на обезщетението е фиксиран и се изплаща 6 месеца.

23. НПРО не подкрепят предложението дългосрочно безработните (повече от 1 година), които са на възраст две години преди възрастта по чл. 68 да получават парично обезщетение /помощ за безработица в минимален размер за срок от 12 месеца. Алтернативно може да се въведе гъвкаво пенсиониране – схема за ранно пенсиониране при намален размер на пенсията и недостигащ осигурителен стаж, като намаленият размер се фиксира на конкретно число за всеки недостигащ месец стаж.

22. НПРО подкрепят възможността, лицензираните ПОД да учредяват и управляват доброволен фонд за безработица и/или професионална квалификация.

23. При забава от страна на Националната агенция за приходите при превеждане на средства за ДЗПО към универсалните пенсионни фондове да се начислява и заплаща на осигурените лица законната лихва върху забавените суми, като се предвиди санкция за длъжностно лице при неизпълнение.

24. Въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система вкл.:

– консервативен, балансиран и агресивен портфейл;

– централизиран фонд за покритие на разликите между нетния размер на постъпилите осигурителни вноски и наличните средства по индивидуалните партиди;

– намаляване на действащите такси и удръжки.

25. При придобиване на право на пенсия възможност за осигурените лица в УПФ и ППФ да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума при създаване на гаранционен пул.