18.07.2018

Становище на КРИБ по Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Конфедерацията на работодателите индустриалците в България /КРИБ/ възразява срещу предложенията в проекта на ЗИД на ГПК, отнасящи се до местната подсъдност по чл. 113 и сл. ГПК.

Съображенията ни за това са следните:

С въвеждането на задължителната подсъдност по искове на и срещу  потребители по чл. 113 вносителите целят „да осигурят възможно най-лесен и евтин достъп до правосъдие на икономически по-слабия субект в спорното правоотношение – потребителят“. Тези мотиви не могат да бъдат споделени. Гражданите имат равни права за достъп до правосъдие. Когато страни по спорното правоотношение са търговски дружества, всяко от което може да се определи като потребител и като ответник в различни казуси, съображенията за „икономическа сила“ са неуместни. Спорното правоотношение ще се реши от съда със законовите последици от това.

Въвеждането на задължителната подсъдност по настоящия адрес или седалището на потребителя няма да улесни никого. Напротив, може да доведе до хаос в правораздаването, както и до „избирателна“ подсъдност с оглед предпочитанията към един или друг съдебен район.

В мотивите на вносителите се съдържат съображения, че измененията в ал.2 на чл. 115 от миналата година не са дали никакъв практически резултат, поради което и се предлага ново изменение на разпоредбата.

Съществува реална опасност обаче, новата разпоредба също да остане без практическо значение за броя на новообразуваните дела в СГС, тъй като предложението за въвеждане на задължителна подсъдност в тези случаи не е обосновано със статистически данни за евентуалния резултат – разтоварването на СГС и по-равномерното натоварване на съдилищата в страната. Не се държи реална сметка за последствията, свързани с качеството на правораздаването, а и за другите правно- технически действия по исковото производство.

Същите съображения навеждаме и относно тази задължителна подсъдност. Никак не е сигурно, че ще се ускорят делата и ще се постигне положителен ефект, като исковете за непозволено увреждане се разглеждат в съдилищата в цялата страна. Извършването на медицински прегледи с оглед изготвянето на  медицинска експертиза,  може във всички случаи да наложи пътуването на пострадали лица в различни медицински заведения в най-различни населени места.