02.11.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

По повод предоставения ни проект на ЗИД на ЗЗБУТ Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява принципното си несъгласие по предложените промени в§4, т.1 свързан с изменението на ал.3, което предвижда зам.-председателя на комитета по условия на труд и председателят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд да имат право на достъп до всички работни места в предприятието или поделението /ал.3, т.1/, както и да имат право да искат от работодателя спиране на работа на работното оборудване или да забраняват използването на опасни химични вещества и смеси /ал.3, т.5/.

Несъгласието ни с подобно предложение е свързано с липсата на каквито и да са критерии и компетентности, които трябва да притежава лицето, за да може да има както пълен достъп до всяко работно място със съответната му специфика, така и да познава технологията и нужните познания в химията за подобни решения. Липсва също така каквито и да са санкции към въпросното лице в случаите че се нанесе щета на предприятието за взети от него подобни решения.

Несъгласие изразяваме и с така предложената в §5 – ал.1 на чл.30а, с която се предвижа същите лица временто да спират работа на отделна машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоражение, използвани при раобота, или да забранят използването на опасни химични вещества и смеси, когато са констатирали непосредствена опасност за здравето и живота на работещите.

Подобни предложения според нас надвишават компетентността и отговорността на съответните лица за вземане на подобни решения или поне липсва конкретен запис за подобни изисквания.