29.03.2011

СТАНОВИЩЕ НА УС НА КРИБ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която обединява над 10 500 компании, реализиращи три четвърти от БВП на страната, изразява безпокойството си от зачестилите прояви на социално напрежение и опитите те да бъдат насочени срещу големи български и чуждестранни инвеститори от различни сектори на икономиката.

КРИБ счита наличието на свободен конкурентен пазар за задължително условие за постигане на икономически растеж и развитие на всички сектори от българската икономика. Основна функция на държавата е да следи за спазване на съществуващото законодателство и създава благоприятна пазарна среда.

Всяко внушение за възможна държавна намеса в собствеността и работата на частни предприятия може да доведе единствено до влошаване на инвестиционния климат, тъй като и най-добрият държавен регулатор не е в състояние да постигне по-добър баланс на интересите на производители, търговци и потребители от реалната пазарна конкуренция.

УС на КРИБ