29.03.2011

АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР: ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКО КОНКУРЕНТНА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Европа трябва да предприеме активни и незабавни действия за увеличаване на работните места и благосъстоянието след финансовата криза. Ето защо Европейската комисия прие Акта за единния пазар – серия от мерки за подпомагане на европейската икономика и създаване на работни места.

От 1992 г. до днес единният пазар е донесъл огромни ползи и създал много нови възможности. Но свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора не винаги протича гладко. В някои области наистина единен европейски пазар не съществува. Определени закони липсват, а административни пречки и слабо прилагане на правилата възпрепятстват пълното оползотворяване на възможностите.

За да се ускори икономическия растеж е нужно значително покачване на доверието в единния пазар. Европа трябва да действа по-твърдо и по-убедено, за да покаже, че единният пазар води до социален напредък и може да бъде от полза за потребители, работещи хора и малки фирми.

Комисарят Мишел Барние и Европейската комисия смятат Акта за единния пазар за главен политически приоритет и ще си сътрудничат с националните правителства, Европейския парламент и гражданското общество, за да гарантират изпълнение на действията до края на 2012 г. – десетата годишнина от програмата от 1992 г. за единния пазар.

Актът за единния пазар бе приет от Европейската комисия на 27 октомври 2010 г. Той се състои от 50 политически инициативи, предложени за публично обсъждане в продължение на четири месеца до 28 февруари 2011 г. След приключване на дебата  Комисията ще предложи на другите институции окончателна версия на Акта, с която те ще могат да се ангажират.

Във връзка с това от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма призовават членовете на КРИБ да участват в организираната от ЕК обществена консултация, информация за която може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/smact_bg.htm

Актът за единния пазар може да бъде намерен на следния интернет адрес:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0608:FIN:BG:PDF