18.03.2009

КРИБ подписа споразумение в областта на професионалното образование и обучение

Председателят на КРИБ Иво Прокопиев подписа на 18 март 2009 г. споразумение за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение между шестте национално признати работодателски организации, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Целта на споразумението е да се подобри механизма на сътрудничество между отговорните институции за развитието на професионалното образование и обучение в България, в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика и с предизвикателствата на динамично развиващия се и висококонкурентен пазар на труда. Страните по споразумението се обединяват за вземане на решения за общи действия и споделяне на отговорности за модернизиране на професионалното образование и обучение, като фактор за осигуряване на конкурентоспособна работна сила, за подобряване на пригодността за заетост и на икономическия растеж.

Приоритетните направления за сътрудничество са: преструктуриране на професионалното образование на секторен и регионален принцип с цел улесняване на професионалната и географската мобилност и възможностите за заетост; увеличаване на инвестициите за повишаване на достъпа, качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение чрез развитие на публично-частното партньорство; синхронизиране на професионалното образование и обучение с европейските процеси и политики.

Страните по споразумението се ангажират да реализират съвместни дейности за модернизиране на професионалното образование и обучение чрез осъвременяване на учебното съдържание, обучение и квалификация на учителите и преподавателите, обновяване на материално-техническата база, ефективно организиране и провеждане на практическо обучение; синхронизиране на училищната мрежа и на държавния план-прием с резултатите от системата за проучване и прогнозиране потребностите на пазара на труда по териториален и отраслов признак; осигуряване на качествена професионална подготовка по стратегически за икономиката високотехнологични професии, както и по непривлекателни, но важни за отделни отрасли на икономиката професии; подпомагане процеса на признаване на професионалните квалификации и компетентностите и създаване на условия за прозрачност и взаимно доверие; изграждане на национална информационна система за търсенето и предлагането на работна сила, професионално образование и обучение, както и развитие на националната система за професионално и кариерно ориентиране.

Изпълнението на дейностите и мерките по споразумението ще се осъществява на три функционални равнища – национално, регионално и местно.

Срокът за изпълнение на споразумението е до края на 2015 г.

Ангажиментите на страните по споразумението са, както следва:

Министерството на образованието и науката ще участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и осъществява конкретни дейности чрез регионалните инспекторати по образование, Националния педагогически център и училищата.

Министерството на труда и социалната политика ще участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и осъществява конкретни дейности чрез Агенцията по заетостта, регионалните служби по заетостта и дирекциите "Бюро по труда".

Националната агенция за професионално образование и обучение ще участва в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи и в изпълнението на конкретни дейности.
Работодателските организации ще участват в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи, като в изпълнението на конкретни дейности на регионално и местно равнище участват регионалните им подразделения и браншовите организации.