11.03.2009

Предложените от КРИБ промени в ЗПСК бяха приети от Комисията по икономическа политика на НС

По инициатива на КРИБ и присъствието ни в Народното събрание беше направено предложение за изменение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Предложената нормативна промяна цели предоставяне възможност на приватизирани фирми да разсрочат инвестиционните си програми за период до 5 години. Предложението беше подкрепено и внесено от група народни представители и единодушно прието от Комисията по икономическа политика на Народното събрание на заседанието й в сряда 11 март 2009 год. Предстои промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол да бъдат внесени за обсъждане и окончателно приемане в Пленарна зала през следващата седмица. Предвид широката подкрепа, която срещна предложената от КРИБ антикризисна мярка, се надяваме тази нормативна промяна да бъде подкрепена и в Пленарна зала, с което предложението ни приватизираните фирми да получат правото да предоговарят инвестиционните си програми да стане факт.

КРИБ разглежда това свое предложение като част от антикризисните мерки, които държавата може да предложи на фирмите, изпаднали в затруднено финансово положение по независещи от тях причини в резултат на настъпилата световна финансова и икономическа криза. Считаме, че подобно разсрочване на плащания ще има голям икономически и социален ефект, както и че ще допринесе за запазването на работни места в условията на непрекъснато нарастваща се безработица.

Предложението е още една мярка след вече приетото от Правителството ПМС № 44 за подпомагане на предприятията от частния сектор при въвеждане на непълно работно време, която ще допринесе за овладяване негативните въздействия на финансовата и икономическата криза върху заетостта и за съхраняване човешкия ресурс и производствения потенциал на стопанските субекти.