24.11.2015

Общото събрание на членовете на КРИБ се отменя

Поради независещи от КРИБ причини /форсмажорни обстоятелства, свързани със залата/, съгласно решение на Управителния съвет на КРИБ, се ОТМЕНЯ насроченото за 25 ноември 2015 г. от 16:30 ч. в София Хотел Балкан, зала "Роял" Общо събрание на КРИБ.

Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, по който е регистрирана КРИБ, събранието може да се проведе само на предварително обявените и в законов срок публикувани в „Държавен вестник” дата и място.

В най-скоро време Управителният съвет на КРИБ ще определи нова дата за провеждане на събранието, която, съгласно ЗЮЛНЦ, ще бъде надлежно оповестена и всички членове ще бъдат уведомени.