20.10.2016

Перспективи за ползотворно сътрудничеството между БМГК и ЕБВР

Перспективите за ползотворно сътрудничество между Българска минно-геоложка камара и Европейската банка за възстановяване и развитие за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия на България се обсъдиха по време на среща между председателя на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков и Ерик Расмусен, директор по въпросите за полезните изкопаеми към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Срещата се състоя на 19 октомври 2016 г. в офиса на БМГК в Бизнес център „Земята и хората“, като в нея участваха още инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК, Ана Беренгел-Антер, главният банкер за добивния сектор, ЕБВР, Лондон и Светлин Писленски, главен банкер на ЕБВР за България.

Двете страни приветстваха възможността да обсъдят потенциала на минния сектор в България, както и намеренията на ЕБВР да финансира минни проекти, коит оцелят да постигнат най-добрите международни практики и да работят по устойчив начин.

На срещата бяха обсъдени широк кръг въпроси от взаимен интерес, включително и финансовите ползи от инструментите, с които Банката разполага, и възможностите за партньорство между БМГК и ЕБВР.

Председателят на Камарата проф. Цоцорков изрази своята удовлетвореност от възможността за обмен на идеи за бъдещето на бранша в контекста на устойчивото развитие.

„Българската минерално-суровинна индустрия върви уверено по пътя на устойчивото развитие. Ние имаме благоприятна регулаторна рамка, която е в унисон с европейската. С последователни действия българската държава полага усилия за подобряване на бизнес климата в сектора. От 2010 г. имаме Единен орган за полезните изкопаеми в лицето на Министерство на енергетиката и през 2015 г. Министерски съвет прие Националната стратегия за устойчиво развитие на добивната индустрия. Това са успешни примери, с които се подчертава важността на минния бранш за националната икономика и за държавата ни.“, каза още проф. Цоцорков.

Инж. Иван Андреев запозна гостите със състоянието и развитието на Камарата и на бранша през последните 10 години. Той посочи, че минерално-суровинната индустрия на България е важен отрасъл на националната икономика с генерираните в зависимост от борсовите цени 3-5% от БВП, с осигурената пряка заетост на близо 24 000 души и на още 120 000 души в свързани производства. Той подчерта, че водещите добивни компании в страната са  извървели мащабен процес на модернизация и днес те са модерни добивни и преработвателни комплекси благодарение на огромните инвестиции в нови технологии и иновации.

„През 2016 г. БМГК отбелязва своята 25-а годишнина. За този период тя се утвърди като национално представителна браншова организация в добивния сектор. Ние осъществяваме редица проекти, сред които е доброволният Стандарт за устойчиво развитие, по който имаме сертифицирани две български компании и очакваме още три да преминат през процеса в следващите шест месеца.“, обясни инж. Андреев. Той посочи и успешно проведения Европейски минен бизнес форум през тази година в София, а проф. Цоцорков отправи покана към г-н Расмусен за участие в изданието през 2018 г.

Г-н Расмусен на свой ред разясни намеренията на ЕБВР да проучи възможностите в сектора на минералните суровини в България. „ЕБВР има дълга инвестиционна история с успешни проекти в редица сектори в България. Ние вече работим с няколко компании в минния сектор от региона и бихме желали, с Ваша подкрепа и съдействие, да имаме възможността да финансираме повече проекти през следващите години. Имаме интерес да правим бизнес в България и да сме част от успеха на Вашия бранш.“, посочи той.

„ЕБВР следва стриктни критерии за опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, прозрачност и отчетност, както и за добро управление. Банката сътрудничи и подпомага своите клиенти да отговорят на най-високите стандарти в тези области. Ние работим не само с големите компании, но и малките и средни предприятия. ЕБВР разполага с уникални финансови решения „по мярка“, които са съобразени с нуждите на клиента.“, посочи в изказването си г-н Расмусен.

„Вие имате изключително добри примери в минния бранш у Вас като „ДПМ Челопеч“, която е клиент на Банката, а аз съм запознат с дейността на „Асарел-Медет“. Ще се радваме да можем да подкрепим и други минни компании, които да продължат да влагат усилия в посока на устойчиво развитие и да подобрят тяхното представяне и да запазят пазарните си дялове.“, каза още г-н Расмусен.

На финала на срещата се постигна договореност за продължаване на контактите между БМГК и ЕБВР и за по-тясно сътрудничество, обмен на информация и бъдещо развитие на намеренията.