26.10.2018

Проект на Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г.

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

ОТНОСНО: Проект на Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2019 г.
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

 

От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, бихме искали да представим на Вашето внимание становище, съгласувано с членовете на КРИБ, относно проекта на Закон за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2019 г.

Бихме искали да изразим своята подкрепа към всички усилия на Министерство на здравеопазването, насочени към трайна и качествена реформа на здравния сектор, в това число и на промените заложени в ЗБНЗОК. Изключително позитивно приемаме осигуряването на допълнителни 490 млн. лв. за разходи и трансфери спрямо 2018 г.

При все това бихме искали да призовем към по-различен подход при предприемане на съществени законодателни промени, така че заинтересованите страни, в това число бизнесът – стратегически партньор на Изпълнителната власт – да има възможност да се включи в публичното обсъждане и даде своя принос.

Доколкото предметът на основните разпоредби на ЗБНЗОК за 2019 г. е ограничен единствено и само до приемането на бюджета на НЗОК за 1 конкретна календарна година, провеждането на съществени промени, принципно в обхвата на други нормативни актове, е в противоречие с принципа на прозрачност в законотворческия процес, а именно публично обсъждане с цел гарантиране на по-широка подкрепа при провеждането на политиката на Министерство на здравеопазването.

Законът за бюджет на здравноосигурителния фонд по презумпция осигурява правата на гражданите за медицинска помощ и лечение за съответната календарна година и не би следвало да променя правата на гражданите и уредбата на здравноосигурителните правоотношения по същество и за неопределен период от време, с оглед на предвижданията на бюджета за една конкретна календарна година.

С оглед характера, обхвата и конкретното съдържание на предлаганите промени, както и задълженията и отговорностите на медицинските специалисти, предлаганите изменения следва да подлежат на предварителна оценка на въздействието и обществени консултации с гражданите и юридическите лица и да бъдат предложени чрез Закони за изменение и допълнение на съответните актове – на Закона за здравето, на Закона за здравното осигуряване, на Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

С уважение,

Евгений Иванов
Изпълнителен директор