27.02.2024

В УНСС се проведе заключителна пресконференция по проект „Икономическото образование в България 2030“, в който КРИБ е партньор

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, който е ръководител на проекта, откри пресконференцията и направи презентация, с която представи резултатите. Той благодари на партньорите по проекта – Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Бургаски свободен университет, Национална спортна академия „Васил Левски“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за сътрудничеството и добре свършената работа.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че основната цел на проекта, която е била да се модернизира обучението по начин, който позволява УНСС и партньорите да бъдат конкурентни на европейските университети е постигната. В рамките на проекта са изпълнени 16 различни дейности, разработени са и са въведени 15 нови съвместни програми с над 70% дигитализирано учебно съдържание, оборудвани са 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които разполагат с най-модерна и съвременна техника, повишена е квалификацията на над 130 преподаватели чрез обучение по дигитални умения и по чужд език, 38 преподаватели са участвали в обмяна на опит между българските висши училища партньори в проекта. Проведени са 15 кариерни борси за студенти с участие на над 100 фирми и организации, изградена е обща информационна мрежа от кариерните центрове, с която всеки студент да има възможност да открие подходяща работа, реализирани са над 200 изходящи и входящи мобилности с партньори от 18 асоциирани университета.

„От името на академичното ръководство, на преподавателския състав, участвал в този проект, на студентите, които се обучават по съвместните ни бакалавърски и магистърски програми, искам да изкажа нашето удовлетворение от това сътрудничество и да благодаря на УНСС, че ни потърси за основен партньор, каза ректорът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов проф. д-р Марияна Божинова.

„Благодаря на всички хора, с които работихме по проекта. Ние експериментирахме със съвместната магистърска програма „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“ и експериментът се оказа много успешен“, изтъкна ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Милен Балтов.

 „От наша гледна точка стойността на този проект се изразява в това, че ние задълбочихме реално връзките между бизнеса и академичното образование и създадохме един продукт – платформа, която фирмите членове на КРИБ ще могат да ползват, за да имат още по-добър достъп до информацията за студентите от четирите университета – партньори, с цел тяхното успешно кариерно реализиране в тези фирми“, каза Ирина Йорданова, директор „Публични политики и международни отношения“ в КРИБ.

„Ние участвахме в изготвянето на съвместна магистърска учебна програма с УНСС, тя е по специалност „Спортен бизнес“ и считаме, че това е една изключително ползотворна стъпка, която дава основата за още бъдещи взаимни дейности в сферата на образованието и науката“, каза доц. д-р Христо Андонов, зам.-ректор по учебната работа на Национална спортна академия „Васил Левски“.

На пресконференцията присъстваха представители на Управляващия орган. В залата беше и ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, както и участници в проекта, преподаватели и докторанти.