19.02.2015

Декларация в подкрепа на Българската петролна и газова асоциация

Изх. № 541-00-541

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

КОПИЕ:

Г-Н ЙОСИФ МИЛОШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

КЪМ НСТС

 

ОТНОСНО: Проекти на Постановления за изменение и допълнение на: Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО; Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Повечето от предложенията за изменение и допълнение на наредбите са свързани с вече приети от Народното събрание промени в Кодекса за социално осигуряване. Предложените наредби са обсъждани в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и са приети в тяхната пълнота. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след обсъждането им със своите членове, изразява следното становище:

1.  Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Предложените промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО се свеждат до привеждане в съответствие на наредбата с приетите и действащи норми на чл.49, ал.1 и чл.4, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване и разпоредбата на чл.49, ал.2 от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Предложените промени, които да влязат в сила от 2015 год., са свързани с промяна на периода, от който се изчислява паричното обезщетение при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, от 18 на 24 месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Също така към задължително осигурените за всички осигурителни случаи се добавят и лицата, на които е възложено управлението и/или контрола на държавни и общински предприятия по глава девета от ТЗ, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон.

След проведени консултации и обсъждания подкрепяме направените предложения за промени без забележки.

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

С направените предложения се намалява административната тежест за безработното лице, като с премахването на нарочното отделно Приложение 4 за деклариране на Банковата сметка за изплащане на обезщетенията и включването му като елемнт в Приложение 5 намалява броя на подаваните образци документи. Също така се дава по-голяма свобода на безработното лице, като му се предоставя възможност да подава заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица в ТП на НОИ по негов избор.

Подкрепяме направените предложения без забележки.

3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Предлаганите промени в Наредбата са продуктувани от влезлите в сила промени в чл.4, ал.1, т.6 и т.7, новосъздадената ал.15 на чл.6 и отмяната на чл.4, ал.2 на Кодекса за социално осигуряване, както и от привеждането й в съответствие с действащите норми на Закона за сметната палата.

Със създадената нова ал.9 на чл.1 от Наредбата се предвижда, в случаите, когато лицето по график е работило повече от договореното време, осигурителният доход, върху който същото се осигурява, да е по-голям от месечния установен със Закона за бюджета на ДОО, като в рамките на периода, за който е въведено сумирано работно време, ограничението се запазва до максималния месечен размер.

След направените коментари по проектонаредбата не са предложени други промени, в резултат на което подкрепяме проектонаредбата.

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица се свеждат до привеждане на текстовете от Наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Единствената промяна извън тези приети норми е свързана с облекчаване на самоосигуряващите се лица (ЕТ, съдружници на търговски дружества и т.н.) във връзка със зачитане на техния осигурителен стаж и доход, като отпада изискването за издаване на осигурителни книжки за тях.

След направени консултации и обсъждания подкрепяме предложенията за промени без забележки.

5. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В изискването в чл. 9, ал. 1 от Наредбата – да се представят оригинални документи за осигурителен стаж при заявление за пенсиониране и новото изискване да бъдат съхранявани в НОИ се съдържа риск от изгубване на оригинални документи и се създава допълнителна натовареност на служебните лица на работодателя по повторно издаване на нови оригинали.

Считаме, че не е целесъобразно изземването и събирането на оригинални документи за удостоверяване на придобит трудов и осигурителен стаж. Основанията  за това са: при изгубване или недобро архивиране на персоналното пенсионно досие кандидат – пенсионерът няма да разполага с оригинала на документа/тите си, за да може да се защити по съответен административен и/или съдебен   ред.

Считаме, че предложението за изменение в тази му част е неоснователно. Същият резултат може да се постигне и чрез въвеждане на изрична нормативна разпоредба за отговорност за предоставяне на документи с невярно съдържание.

Във връзка с отпадането на задължението при отпускане на пенсия по инвалидност да се представя и експертно решение на ТЕЛК, тъй като то се прехвърля служебно по електронен път, възниква проблем с получаването на обратна връзка – ще бъде ли получено решението на ТЕЛК от работодателя по електронен път и как ще бъде той уведомен в бъдеще.

В контекста на направените бележки не можем да подкрепим предложения поект на наредба.

6. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Отмяната на чл. 4 от Наредбата намалява административната тежест и спестява време и разходи за работодателя, както и намалява риска от евентуални актове за работодателя.

Подкрепяме проектонаредбата.

7. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Направената корекция на чл. 2, ал. 2 за включване на временната неработоспособност като условие за признаване на професионалния характер на заболяванията извън списъка на професионалните болести повишава риска работодателят да носи отговорност за болести извън тези от основна и пряка трудова дейност.

Според предложението за изменение в Наредбата и добавяне на текста „и временна неработоспособност като условие за признаването на префесионалния характер на заболяванията извън Списъка на префесионалните болести, когато същите са причинени основно и пряко от трудовата дейност”, следва:

Увеличаване броя на предложенията за професионални болести, като следствие на добавянето на израза „временна нетрудоспособност” към наредбата;

Не е ясен критерият за констатиране на професионална болест, като следствие на добяването на текста „извън Списъка на професионалните болести” към чл.2, ал.2 от наредбата и право на тълкуване на заболяванията като професионални болести от лицата издаващи болнични листове

Добяването на текстовете „временна нетрудоспособност” и „извън списъка на професионалните болести” е предпоставка за злоупотреба с цел облагодетелстване на работниците за сметка на работодателите, чрез манипулиране с болестни състояния и квалифицирането им като „Професионални болести”.

Считаме, че изразът „…може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести…” буди основателна тревога по повод „широко отворената врата” пред клиничните специалисти да записват като професионални заболявания редица случаи с неизяснен произход.

Категорично се противопоставяме на изменението на чл.2, ал.2 от Наредбата и предлагаме да се предприемат необходимите действия за връщане на стария текст на чл. 56, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор