19.02.2015

Въвеждане на електронна трудова книжка

Изх. № 543-00-543

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ОТНОСНО: въвеждане на електронна трудова книжка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя идеята за въвеждане на електронна трудова книжка. Считаме, че ползите за работниците и служителите, работодателите и институциите е безспорна. Според нас идеята трябва да се развива с цел създаване на единна електронна система с трудово-осигурителни данни за всеки работещ, т.е. с по-богата информация от тази която се съдържа в трудовата книжка. Наличието на подобна База данни е предпоставка за намаляване на административната тежест както за работниците и служителите, така и за работодателите и администрацията.

В рамките на работната група КРИБ защити идеята за създаване на бърза и надеждна система за съхранение и обмен на трудово-осигурителни данни, чрез която да се оптимизират процесите и комуникацията между бизнеса, държавните органи и гражданите в областта на администрирането на човешките ресурси. Считаме, че е необходимо разработването на информационна платформа, чрез която да стане възможно създаването и поддържането на национална база-данни „Човешки ресурси”, позволяваща моментен достъп до информация и мониторинг в сферата на трудовоправните и осигурителните отношения.

В основата на тази система стои издаването на „електронна трудова книжка“ на всеки трудещ се в България. Тя следва да съдържа цялата трудовоосигурителна история и образвователно-квалификационна информация за работника/служителя (трудови договори, трудов стаж, професионална квалификация и т.н.), като всички тези данни трябва да бъдат вписвани в национата база-данни. Това от своя страна ще наложи разработването и внедряването на стандарт за „електронна трудова книжка“ (относно размер, начин на попълване, оформяне и подреждане на записите, съхранение и достъп до информацията за трудещото се лице, качествата на досието предвид многократната и дългосрочна употреба, класификация по групи документи и т.н.).

„Електронната трудова книжка“ би спомогнала за справянето със следните проблеми:

  • Ограничаване на сивата икономика;

  • По-ефективен контрол върху спазването на трудовото и осигурителното законодателство;

  • Намаляване на формалностите, бюрокрацията и свръхупотребата на хартия при управлението на трудовите отношения;

  • Мониторинг върху пазара на труда и адекватно планиране на кадрова политика на макроикономическо ниво;

Практическата реализация на този проект следва да стане чрез издаване на електронна трудова карта (пластика) с пин-код на всеки работник/служител, която да замени досега съществуващите трудови книжки. Чрез този код работникът/служителят и съответния работодател или институция (НОИ, НАП, АЗ, ГИТ, НСИ и др.) ще има делегиран достъп до електронното трудово досие, съдържащо цялата трудова история на лицето.

За да може да бъде разчитана информацията на картата, във всички работещи на територията на страната фирми, в поделенията на НОИ, АЗ, ГИТ е нужно инсталирането и регистрирането на четци за електронните трудови карти.

При постъпване на работа при всеки нов работодател, лицето ще се идентифицира чрез своята електронна карта, като работодателят ще актуализира в личното му трудово досие данните, свързани с новото трудово правоотношение (вид на трудовия договор, дата на подписване, продължителност, образование, професия, специалност, длъжност, работно време, трудово възнаграждение, евентуални бонуси по КТД, банкова сметка и други релевантни данни). Впоследствие работодателят може да отразява в електронното досие и допълнителните квалификационни обучения, които лицето е преминало, докато е било на работа при него.

В случай на проверка от Инспекцията по труда, проверяващият, на база ЕГН на работника/служителя, получава достъп до електронното му досие в частта, отнасяща се до последната му месторабота; съответно може да проследи информацията относно вид на договора, дали лицето е регистрирано в НОИ, работно време, почивки, снимка и т.н.

Платформата следва също така да предоставя възможност за издаване и отпечатване на справки и отчети на база съдържащата се в нея информация за конкретния работник или служител, без необходимост от допълнително въвеждане на данни.

Софтуерът, поддържащ базата-данни на национално ниво, трябва да позволява натрупването и съхранението на данните за трудовия стаж, трудовите възнаграждения, здравните и пенсионни осигуровки на лицето по време на целия му трудов път. По този начин преди излизането на лицето в пенсия данните ще могат да се ползват за изчисляване и определяне размера на пенсията и ще отпадне задължението за изготвянето на хартиен носител на нужните за това документи.

В приложение представяме схема, онагледяваща виждането на КРИБ относно функционирането на така описаната електронна система, като схемата беше представена и в рамките на Работната група.

Въвеждането и поддържането на „електронна трудова книжка” би спомогнало за постигането на откритост, достъпност и по-добра координация и комуникация между държавните институции и бизнеса. Използването на интегрирана информационна система ще създаде предпоставки за по-ефективен контрол над редица процеси в бизнес-средата, както и за по-голяма прозрачност, което от своя страна ще ограничи сивата икономика. От друга страна, чрез въведения образователен профил на работника/служителя Агенцията по заетостта ще има възможност по всяко време да получава актуална информация относно образователния статус и професиите в страната. На тази основа ще има възможност за анализ на образователната система и на държавни инвестиции в тази сфера.

Във връзка с необходимите последващи стъпки по уточняване на оперативните детайли относно процеса на въвеждане на „електронна трудова книжка“, КРИБ е готова да участва чрез свои експерти в тази дейност.

ПРИЛОЖЕНИЕ: схематично представяне на процеса на функциониране на

„електронната трудова книжка“

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор