12.05.2015

Позиция на КРИБ по внесения за обсъждане в НСТС законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Внесения за обсъждане в НСТС законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Във връзка с внесения за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество ЗИД на Кодекса за социално осигуряване Кофедерацията на работодателите и индустриалците в България продължава да поддържа позицията си относно необходимостта от подготовка на цялостен пакет от мерки, които да гарантират в краткосрочен и дългосрочен план финансовата стабилност на системата на Държавното обществено осигуряване.

В така предложените промени има редица позитивни предложения. Макар и предвидените мерки в голямата си част да са насочени към подобряване и стабилизиране на системата по своята същност представляват само част от възможните решения. Липсата на комплексност и пълнота на предлаганите мерки, отсъствието на цялостен модел за решаване на основните проблеми на пенсионния модел поставя под съмнение достигането на заложените в мотивите на проектозакона цели и желания ефект от прилагането на отделните мерки.

КРИБ продължава да настоява, че предлаганите промени в пенсионната система е необходимо да бъдат насочени преди всичко към мерки, които да предотвратят изтичането на средства от системата.

Според нас от пакета предвидени мерки са изкючени най-съществените и неотложни промени свързани с премахването от осигурителната система на всички плащания, които имат характер на социално подпомагане и нямат общо с осигурителния принос, ограничаване на мащабните злоупотреби с придобиването на инвалидни пенсии и преструктуриране на системата за ранно пенсиониране.

В контекста на изложеното по-горе КРИБ изразява следната позиция по внесения за обсъждане законопроект:

1. Липсват предложения, които да предвиждат разтоварване на системата от всички несвойствени плащания, като от фонд „Пенсии” да се изплащат само пенсиите за трудова дейност в техния действителен размер, всички други доплащания да се поемат от съответните институции на база подоходен тест – да се направи разграничение между пенсиите за трудов стаж и социалните пенсии, като социалните плащания се прехвърлят към социалното подпомагане.

2. Не са предвидени никакви промени в реда, организацията и контрола на системата при определяне и отпускане на пенсии за инвалидност – промяна на методиката и системата за издаване на свидетелства от ТЕЛК и включване на правоспособни и действащи лекари към момента на издаване на свидетелствата, експерти по трудова медицина, както и на социални работници. Акредитиране на медицински лаборатории единствено, в които ще могат да се извършват изследвания за нуждите на ТЕЛК.

3. Относно преструктуриране на системата за ранно пенсиониране, отсъстват предложения, които да предвиждат преглед на професиите включени в привилегированите групи лица за работещите в първа и втора категория труд и за ползващите права за ранно пенсиониране от чл.69 КСО и тяхната преоценка и прилагане на диференциран подход в зависимост от степента на сложност на положения труд.

4. Не е взето предвид предложението от наша страна свързано с рязко вдигане на изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на трета категория труд, както и вдигане на възрастта за пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд.

5. Категорично не можем да подкрепим направените предложения за увеличаване на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” и фонд „Безработица”. Макар и плавно предвиденото увеличение от общо 4,5% в период от 12 години е неприемливо. Не  споделяме схващането, че увеличаването на бюджета или осигурвките е реформа. Това е поредното увеличение, поредната тежест, която ще бъде понесена частично от бизнеса в България, а другата ще бъде понесена от работещите".

6. Като подкрепяме правото на свободен избор на лицето между това, дали да се осигурява в солидарната система на НОИ или желае да се ползва от модела на двата стълба – солидарния и капиталовия, подкрепяме предложените промени изборът между частен пенсионен фонд и държавното обществено осигуряване да бъде многократен.

7. Подкрепяме направените предложения свързани с: въвеждане на минимална възраст за пенсиониране  на лицата по чл.69 от КСО;  въвеждане на възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лицата, на които не достигат до 12 месеца възраст и имат изискуемия осигурителен стаж;  премахването на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание и др.

8. По повод направеното предложение от 2019 г., при изчисляване на индивидуалния коефициент, от формулата за определяне размера на пенсията да отпадне доходът на лицето, върху който са правени осигурителните вноски за период от три години преди 1997 г., считаме, че трябва да се даде право на избор на лицето само да прецени да се зачита ли този осигурителен доход или не.

С уважение,
Кирил Домусчиев
Председател