31.05.2007

Основна полза за бизнеса от усвояването на еврофондовете е повишаване качеството на човешкия капитал

Сред голям интерес от страна на бизнес средите в регион Стара Загора на 31 май 2007 се проведе семинар за усвояването на средствата от европейските Структурни и Кохезионен фондове. Над 80 души присъстваха на семинара, който е част от кампанията на Mинистерството на финансите "Бъдете активни" и бе организиран от КРИБ.

Една от основните ползи за бизнеса от усвояването на еврофондовете е перспективата за повишаване на качеството на човешкия капитал. При ефективно усвояване на срествата от европейските Структурни фондове и Кохезионния фонд, бизнесът може да реши един от основните си проблеми – липсата на подготвени кадри. Това заяви Андриана Сукова-Тошева, изпълнителен директор на КРИБ при откриването на семинара.

Семинарът в Стара Загора запозна присъстващите с приоритетите за развитие, които държавата е формулирала в Националната стратегическа референтна рамка – документът, който определя икономическите и социални сектори, които ще се финансират със средства от ЕС. Приоритетите в НСРР са свързани и с повишаване на конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на по-високи доходи, по-голяма трудова и социална заетост.

Начинът, по който ще се усвояват средствата от европейските Структурни и Кохезионен фондове, е по-лесен от този при програма ФАР. Това е важна характеристика, на която бизнесът трябва да обърне внимание, подчерта Николай Тодоров, началник отдел "Програмиране и анализ на проекти" в Главна дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти" в Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Тодоров представи основните приоритети по оперативна програма "Конкурентоспособност". Един от тях е, че оперативната програма дава възможност на бизнеса да се правят инвестиции в модернизация, технологично обновление и др. Вторият приоритет от "Конкурентоспособност", който е насочен директно към бизнеса, е подобряване на бизнес средата чрез създаване на бизнес инкубатори.

Третият приоритет в ОП "Конкурентоспособност" е подобряване на достъпа на предприятията до финансиране. Четвъртият приоритет от програмата е насърчаване на продуктивността и износа, привличане на инвестиции и инфраструктура по качеството.

В процес на развитие е консултантска мрежа, която ще подпомага кандидатстващите с проекти по Структурните фондове. В нея ще бъдат включени консултанти от цялата страна. Проектът ще бъде финансиран от Министерството на икономиката и енергетиката.