28.10.2015

Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 год.

         
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като обсъди в Комитет „Финансови услуги”, Комитет „Данъци и право” и Комитет „Човешки ресурси” проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване, определя като положителни следните основни параметри:

Не се предвижда увеличаване на размерите на осигурителните вноски през 2016 г.
Запазването на нулевата вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
Запазването на размера на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица на 2600 лв.

КРИБ отбелязва следните основни отрицателни аспекти в проекта на бюджет на ДОО:

Запазването на системата за заплащане на обезщетенията за временна неработоспособност за първите три дни неработоспособност.
Предлаганото административно увеличение на размера на минималните осигурителни доходи със 7,5 % в икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение между социалните партньори за 2016 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като обсъди със своите членове предлаганото увеличение, изразява следната позиция:

Докато текстът на чл.6, ал.2, т.3 от КСО е действащ предлагаме основен механизъм за определяне на праговете да бъдат постигнатите споразумения между социалните партньори на браншово ниво;

В икономически дейности, където няма синдикални структури и не могат да се водят ефективни преговори, праговете да се определят въз основа на предложенията на работодателските браншови структури;

За икономическите дейности, за които няма постигнато споразумение, да не се прилага механично административно увеличение на праговете. КРИБ категорично възразява МОД в тези дейности да се увеличава със средния ръст на договорения осигурителен доход в  реалния сектор;

КРИБ предлага представителните работодателски организации и синдикатите да договарят на национално ниво МОД за всяка икономическа дейност и групи професии, в които не е постигната договореност или няма както работодателски така и синдикални представителни браншови структури;

Още в началото на 2016 г. социалните партньори и държавата трябва да договорят механизъм за определяне на МРЗ и/или МОД, който да гарантира устойчивост, предсказуемост и стабилност на системата.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор